Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr MHD/72 5 7 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania dotacji z Europejskiego Priorytetu Spójności

Plan dyskusja w czasie panelu obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych
 • Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Poza-dotacyjne instrumenty wsparcia MŚP w ramach regionalnego programu operacyjnego dla wojewód
 • Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG
 • Weryfikacja stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodek na Treningi w Rzeszowie
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUALdla Polski 2004-2006” RAPORT KOŃCOWY
 • Identyfikacja barier w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty innowacyjne w regionie kujawsko-pomorskim i mazowieckim
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW
 • Śródokresowa ocena realizacji celów szczegółowych założonych w XIII Priorytecie PO IiŚ jako odpowiedź na potrzeby rozwojowe szkolnictwa wyższego, zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów kierunków priorytetowych oraz realizacji celów Strategii Lizbońskiej
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • Komplementarność wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie mazowieckim
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Projekt zostany omówiony pod kątem efektywności w poniższych dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
 • Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
 • Produkcja pozostałych mebli
 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: bialski oraz kędzierzyńsko-kozielski

  Upoważnieni beneficjenci to: Norblin S.A., Cementownia NOWINY S.A., Zakłady Tkanin Dekoracyjnych „DEKORA” S.A., TV-SAT „Ursus” Sp. z o.o. , Stowarzyszenie Kablowej Telewizji Satelitarnej RETKINIA , „ALNOR-Systemy Wentylacji” Sp. z o.o., BIURO RACHUNKOWE „ŻYGADŁO-BIS” ANNA ŻYGADŁO, Exteri , Instytut BHP Sp. z o.o., KTI Consulting Magdalena Zakrzewska, SOUTH ISLAND PLACE , TERMAR B. Chlebicki, M. Wróbel Sp. J., Dorota Mroczkowska Nord Star, OPI Biuro Rachunkowości i Finansów Agnieszka Olbryś, Centrum Stomatologii MAXDENT Paweł Łazicki

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *