Konferencja programowa – zaproszenie – projekty EFS

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr NMF/41 8 8 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania subwencji z Środkowoeuropejskiego Trustu Spójności

Agenda debata podczas panelu przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych
 • Ocena użyteczności informacji gromadzonych na etapie aplikowania, kontraktowania i rozliczania projektów w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Pomiar stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotele Na Szkolenia w Rzeszowie
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Ocena funkcjonowania trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Opracowanie metodyki LCA do oceny programów infrastrukturalnych
 • Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – pilotaż
 • Priorytecie I – projekt badawczy realizowany na zlecenie
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Chów i hodowla drobiu
 • Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
 • Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Szkoły policealne
 • Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: sochaczewski oraz węgrowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Grazyna Gibadlo PRODUKCJA PARAPETÓW I NAGROBKÓW, Przedsiębiorstwo Połowów, Przetwórstwa i Handlu „KORAB” S.A. , Przedsiębiorstwo – „BUDKUS” S.A., P.H.U. Ditrich, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IMPROMEX Spółka z o.o. , „KELVIN” , BRASTER Sp z o.o., FASADA PCV ALUMINIUM W BUDOWNICTWIE , Grupa „DESIGN” Dariusz Rezulak, Krajowa Izba Gospodarcza, Stabilizacja Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscią, Zakład Mechaniki Maszyn Bukpol Łagodziński sp.j., Indel Krzysztof Klibisz, Zakłady Wytwórcze CHEKO , Fabryka Map Mieczysław Szwarc, Anna Czerwieniec spółka jawna

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *